Hainan ji fan Quotes

Leo: Life first. Things second.

Movie: Hainan ji fan