Urusei Yatsura 4 - Ramu za fôebâ Quotes

[an earthquake erupts]
Shinobu: [grabs onto Mendo] Ah! Mendo, I'm scared!
Ataru: [grabs onto Shinobu] Ah! Mendo, you're scary!

Movie: Urusei Yatsura 4 - Ramu za fôebâ