Du bi quan wang da po xue di zi Quotes

Liu Ti Lung, The One-Armed Boxer: Nice jumping.

Movie: Du bi quan wang da po xue di zi