Hei ma wang zi Quotes

Tart: Nice cat.
'Ice' Poa: It's a dog.

Movie: Hei ma wang zi
Wah: [narrating] My name is Wah. My friends call me Wah. If you don't like me then you can call me Idiot.

Movie: Hei ma wang zi